അടയ്ക്കുക
WhatsApp അതിന്റെ നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതലറിയാനും പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഈ സഹായ കേന്ദ്ര ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും കഴിയും.