Servicevoorwaarden van WhatsApp

Laatst aangepast: 25 augustus 2016 (gearchiveerde versies)


WhatsApp Inc. ('WhatsApp', 'ons', 'onze', 'wij' of 'we') biedt diensten voor het versturen van berichten, bellen via internet en andere diensten aan gebruikers van over de hele wereld. Lees onze Servicevoorwaarden door, zodat u weet wat er op uw gebruik van WhatsApp van toepassing is. U stemt in met onze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') door onze apps, diensten, functies, software of website (gezamenlijk 'Diensten') te installeren, bezoeken of gebruiken.

GEEN TOEGANG TOT HULPDIENSTEN: Er bestaan belangrijke verschillen tussen WhatsApp en uw mobiele en vaste telefoon- en sms-diensten. Onze Diensten bieden geen toegang tot hulpdiensten of aanbieders van hulpdiensten, waaronder de politie, de brandweer of ziekenhuizen, en bieden ook geen ander soort verbinding met informatiediensten voor openbare veiligheid. Zorg ervoor dat u de desbetreffende aanbieders van hulpdiensten via een mobiele of vaste telefoon of via een andere dienst kunt bereiken.

ALS U EEN WHATSAPP-GEBRUIKER BENT IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, BEVATTEN ONZE VOORWAARDEN EEN BINDENDE ARBITRAGEBEPALING, WAARIN IS VASTGELEGD DAT, TENZIJ U ZICH HIERVOOR AFMELDT EN MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN GESCHILLEN, U EN WHATSAPP ERMEE INSTEMMEN ALLE GESCHILLEN OP TE LOSSEN VIA BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE. DIT HOUDT IN DAT U AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM EEN JURY OF RECHTER OVER DEZE GESCHILLEN TE LATEN BESLISSEN EN DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN GROEPSVORDERINGEN, GROEPSARBITRAGES OF VORDERINGEN DOOR VERTEGENWOORDIGERS. LEES VOOR MEER INFORMATIE HET GEDEELTE 'SPECIALE ARBITRAGEBEPALING VOOR GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA' HIERNA.

Over onze diensten

Registratie. U moet zich registreren voor onze Diensten met behulp van correcte gegevens, uw mobiele telefoonnummer verstrekken en, als u dit nummer wijzigt, het telefoonnummer in de app bijwerken via de functie voor het wijzigen van uw nummer. U stemt ermee in tekstberichten en telefoongesprekken te ontvangen (van ons of van externe aanbieders) met codes om u te registreren voor onze Diensten.

Adresboek. U verstrekt ons regelmatig de telefoonnummers van WhatsApp-gebruikers en uw andere contactpersonen in het adresboek van uw mobiele telefoon. U bevestigt dat u bevoegd bent om deze nummers aan ons te verstrekken, zodat wij onze Diensten kunnen verlenen.

Leeftijd. Voor het gebruik van onze Diensten moet u minstens 13 jaar oud zijn (of ouder indien dat verplicht is in uw land om onze Diensten te kunnen gebruiken zonder dat er ouderlijke toestemming nodig is). Naast dat u de minimale leeftijd moet hebben om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving onze Diensten te gebruiken, moet één van uw ouders of uw voogd, als u niet oud genoeg bent om te kunnen instemmen met onze Voorwaarden, namens u instemmen met onze Voorwaarden.

Apparaten en software. U moet beschikken over bepaalde apparaten, software en gegevensverbindingen, die wij niet leveren, om onze Diensten te gebruiken. Zolang u onze Diensten gebruikt, stemt u ermee in updates, waaronder automatische updates, voor onze Diensten te downloaden en installeren.

Kosten en belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle abonnements- en andere kosten en belastingen die samenhangen met uw gebruik van onze Diensten. We kunnen kosten voor onze Diensten in rekening brengen, waaronder de toepasselijke belastingen. We kunnen bestellingen weigeren of annuleren. We verstrekken geen restitutie voor onze Diensten, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Privacybeleid en gebruikersgegevens

WhatsApp vindt uw privacy erg belangrijk. In het Privacybeleid van WhatsApp worden onze informatiepraktijken (waaronder berichten) beschreven, met inbegrip van de soorten informatie die we van u ontvangen en verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken en delen. U stemt in met onze gegevenspraktijken, waaronder het verzamelen, gebruiken, verwerken en delen van uw informatie zoals beschreven in ons Privacybeleid, en tevens met het overdragen en verwerken van uw informatie naar of in de Verenigde Staten en andere landen waar wij faciliteiten, dienstenaanbieders of partners hebben of gebruiken, ongeacht waar u onze Diensten gebruikt. U erkent dat de wet- en regelgeving en normen in het land waar uw informatie wordt opgeslagen of verwerkt, kunnen verschillen van die in uw eigen land.

Toelaatbaar gebruik van onze diensten

Onze voorwaarden en beleidsregels. U moet onze Diensten gebruiken overeenkomstig onze Voorwaarden en de bekendgemaakte beleidsregels. Als we uw account deactiveren vanwege een schending van onze Voorwaarden, maakt u geen andere account aan zonder onze toestemming.

Rechtmatig en toelaatbaar gebruik. U hebt alleen toegang tot onze Diensten en mag deze alleen gebruiken voor rechtmatige, toegestane en toelaatbare doeleinden. U mag onze Diensten niet gebruiken (noch anderen helpen deze te gebruiken) op een manier: a) die de rechten van WhatsApp, onze gebruikers of anderen schendt of ontvreemdt of hierop inbreuk maakt, met inbegrip van privacy- en publiciteitsrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere eigendomsrechten; b) die onrechtmatig, obsceen, lasterlijk, intimiderend, kwetsend, haatzaaiend, racistisch of etnisch beledigend is of aanzet of stimuleert tot gedrag dat onrechtmatig of anderszins ongepast is, waaronder het promoten van geweldsmisdrijven; c) waarbij sprake is van foutieve informatie, onjuiste voorstellingen van zaken of misleidende verklaringen; d) waarbij u zich voordoet als iemand anders; e) waarbij sprake is van het versturen van onrechtmatige of niet-toegestane communicatie, zoals massaberichten, automatische berichten, automatische gesprekken en dergelijke; of f) waarbij sprake is van niet-persoonlijk gebruik van onze Diensten, tenzij we daar toestemming voor hebben gegeven.

Schade aan WhatsApp of onze gebruikers. Het volgende is u niet toegestaan (noch mag u anderen hierbij helpen): toegang verkrijgen tot, gebruiken, kopiëren, aanpassen, wijzigen, maken van afgeleide werken op basis van, distribueren, licentiëren, sublicentiëren, overdragen, vertonen, uitvoeren of anderszins onze Diensten exploiteren op een ontoelaatbare of niet-toegestane wijze of op een manier die ons, onze Diensten, systemen, onze gebruikers of anderen belast, belemmert of beschadigt. Dit houdt in dat onder andere het volgende niet is toegestaan, rechtstreeks noch geautomatiseerd: a) toepassen van reverse engineering op, wijzigen, aanpassen, maken van afgeleide werken op basis van, decompileren of extraheren van code van onze Diensten; b) versturen, opslaan of overdragen van virussen of andere schadelijke computercode via of naar onze Diensten; c) verkrijgen of proberen te verkrijgen van onrechtmatige toegang tot onze Diensten of systemen; d) verstoren of onderbreken van de integriteit of prestaties van onze Diensten; e) aanmaken van accounts voor onze Diensten met behulp van niet-toegestane of geautomatiseerde middelen; f) verzamelen van informatie van of over onze gebruikers op niet-toegestane of ontoelaatbare wijze; g) verkopen, doorverkopen of verhuren van of kosten in rekening brengen voor onze Diensten; of h) distribueren of beschikbaar stellen van onze Diensten via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.

Uw account veilig houden. U bent ervoor verantwoordelijk uw apparaat en uw WhatsApp-account veilig te houden en u moet ons onmiddellijk informeren over onbevoegd gebruik van of inbreuk op uw account of onze Diensten.

Diensten van derden

Met onze Diensten hebt u mogelijk toegang tot websites, apps, inhoud en andere producten en diensten van derden of kunt u deze gebruiken of bezoeken. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen back-updiensten van derden te gebruiken (diensten zoals iCloud of Google Drive) die zijn geïntegreerd in onze Diensten of gebruikmaken van de knop 'Delen' op de website van een derde waarmee u informatie kunt sturen naar uw WhatsApp-contacten. We wijzen u erop dat bij het gebruik van diensten van derden de voorwaarden en beleidsregels van die derden van toepassing zijn op het gebruik van die diensten.

Licenties

Uw rechten. WhatsApp claimt niet de eigenaar te zijn van de informatie die u opgeeft voor uw WhatsApp-account of via onze Diensten. U moet beschikken over de benodigde rechten voor de informatie die u opgeeft voor uw WhatsApp-account of via onze Diensten en tevens het recht hebben om de in onze Voorwaarden opgenomen rechten en licenties te verlenen.

De rechten van WhatsApp. Wij zijn de eigenaar van alle auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten die samenhangen met onze Diensten. U mag onze auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's, beeldmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele-eigendomsrechten niet gebruiken, tenzij u hiervoor onze expliciete toestemming hebt en uitsluitend in overeenstemming met onze Merkrichtlijnen. U mag de handelsmerken www.facebookbrand.com/trademarks van onze gelieerde bedrijven uitsluitend gebruiken met hun toestemming, waaronder zoals toegestaan in gepubliceerde merkrichtlijnen.

Uw licentie aan WhatsApp. Voor de exploitatie en verlening van onze Diensten verleent u aan WhatsApp een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik, de reproductie, de distributie, het maken van afgeleide werken van, de vertoning en de uitvoering van de informatie (met inbegrip van de inhoud) die u uploadt, indient, opslaat, verstuurt of ontvangt naar, op of via onze Diensten. De rechten die u verleent in deze licentie zijn voor het beperkte doeleinde van de exploitatie en verlening van onze Diensten (zodat we bijvoorbeeld uw profielfoto en statusbericht kunnen weergeven, uw berichten kunnen doorgeven, uw niet-afgeleverde berichten gedurende maximaal dertig (30) dagen kunnen opslaan op onze servers terwijl we deze proberen af te leveren, en anderszins, zoals beschreven in ons Privacybeleid).

De licentie van WhatsApp aan u. We verlenen u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om onze Diensten te gebruiken, onder toepassing van en in overeenstemming met onze Voorwaarden. Deze licentie wordt uitsluitend verleend om u in staat te stellen gebruik te maken van onze Diensten, op de wijze zoals toegestaan in onze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten impliciet of anderszins verleend, met uitzondering van de uitdrukkelijk aan u verstrekte licenties en rechten.

Rapporteren van schending van auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele-eigendomsrechten van derden

Raadpleeg ons Beleid intellectueel eigendom om claims met betrekking tot de schending van auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden te rapporteren. We kunnen uw WhatsApp-account beëindigen als u herhaaldelijk de intellectuele-eigendomsrechten van anderen schendt.

Disclaimers

U GEBRUIKT ONZE DIENSTEN OP EIGEN RISICO EN ONDER TOEPASSING VAN DE VOLGENDE DISCLAIMERS. WE BIEDEN ONZE DIENSTEN ALS ZODANIG ('AS IS') ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE, TITEL, NIET-SCHENDING EN VRIJHEID VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE CODE. WE GARANDEREN NIET DAT DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE JUIST, VOLLEDIG OF NUTTIG IS, DAT ONZE DIENSTEN OPERATIONEEL, VRIJ VAN FOUTEN OF VEILIG ZULLEN ZIJN OF DAT ONZE DIENSTEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF IMPERFECTIES ZULLEN FUNCTIONEREN. WE HEBBEN GEEN CONTROLE OVER EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE CONTROLE VAN DE MANIER WAAROP OF WANNEER ONZE GEBRUIKERS ONZE DIENSTEN OF DE FUNCTIES, DIENSTEN EN INTERFACES DIE ONZE DIENSTEN BIEDEN, GEBRUIKEN. WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EN NIET VERPLICHT OM DE ACTIES OF INFORMATIE (MET INBEGRIP VAN DE INHOUD) VAN ONZE GEBRUIKERS OF DERDEN TE REGULEREN. U VRIJWAART ONS, ONZE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN, GELIEERDE BEDRIJVEN EN DE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, PARTNERS EN VERTEGENWOORDIGERS DAARVAN (GEZAMENLIJK 'DE WHATSAPP-PARTIJEN'), TEGEN VORDERINGEN, KLACHTEN, AANKLACHTEN, CONTROVERSES OF GESCHILLEN (GEZAMENLIJK 'VORDERINGEN') EN SCHADE, ZOWEL BEKEND ALS ONBEKEND, IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ANDERE WIJZE VERBONDEN MET EEN VORDERING DIE U HEBT OP EEN DERDE. U DOET AFSTAND VAN RECHTEN WAAR U OP GROND VAN § 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK (CIVIL CODE) VAN CALIFORNIË RECHT OP HEBT OF SOORTGELIJKE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED, WAARIN IS BEPAALD DAT: EEN ALGEMENE VRIJWARING NIET VAN TOEPASSING IS OP VORDERINGEN DIE DE SCHULDEISER NIET KENT OF VERMOEDT TE BESTAAN TEN GUNSTE VAN HEM/HAAR OP HET MOMENT VAN UITROLLEN VAN DE RELEASE EN DIE, ALS HIJ/ZIJ HIERVAN OP DE HOOGTE WAS GEWEEST, WEZENLIJKE INVLOED ZOUDEN HEBBEN GEHAD OP ZIJN/HAAR VEREFFENING MET DE SCHULDENAAR.

Beperking van aansprakelijkheid

DE WHATSAPP-PARTIJEN ZIJN JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE WINSTDERVING OF ANDERE GEVOLG-, SPECIALE, PUNITIEVE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET, VOORTVLOEIT UIT OF ANDERSZINS VERBONDEN IS MET ONZE VOORWAARDEN, ONS OF ONZE DIENSTEN, ZELFS NIET ALS DE WHATSAPP-PARTIJEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID IN VERBAND MET, VOORTVLOEIEND UIT OF ANDERSZINS VERBONDEN MET ONZE VOORWAARDEN, ONS OF ONZE DIENSTEN BEDRAAGT NIET MEER DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (USD 100,-) OF HET BEDRAG DAT U ONS IN DE AFGELOPEN TWAALF (12) MAANDEN HEBT BETAALD. DE HIERVOOR GENOEMDE DISCLAIMER VAN BEPAALDE SCHADE EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. DE WETGEVING IN BEPAALDE STATEN OF RECHTSGEBIEDEN STAAT MOGELIJK DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODAT SOMMIGE OF ALLE HIERVOOR GENOEMDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ONVERMINDERD EVENTUELE ANDERE BEPALINGEN IN ONZE VOORWAARDEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WHATSAPP-PARTIJEN IN DERGELIJKE GEVALLEN BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Vrijwaring

U stemt ermee in de WhatsApp-partijen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van of tegen alle vormen van aansprakelijkheid, schade, verliezen en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische vergoedingen en kosten) die verband houden met, voortvloeien uit of anderszins verbonden zijn met het volgende: a) uw toegang tot of gebruik van onze Diensten, met inbegrip van informatie die is verstrekt in verband daarmee, b) uw schending of vermeende schending van onze Voorwaarden, of c) enige onjuiste verklaring die u hebt gemaakt. Als we dat vragen, verleent u volledige medewerking aan de verdediging tegen of schikking van eventuele vorderingen.

Geschilbeslechting

Forum en bevoegde rechtbank. Als u een WhatsApp-gebruiker bent in de Verenigde Staten of Canada, is het gedeelte 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada' hierna op u van toepassing. Lees ook dat gedeelte nauwkeurig en volledig door. Als het gedeelte 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada' niet op u van toepassing is, stemt u ermee in dat u eventuele vorderingen die u op ons hebt in verband met, voortvloeiend uit of anderszins verbonden met onze Voorwaarden, ons, onze Diensten (elk, een 'Geschil', en gezamenlijk, 'Geschillen') exclusief zult oplossen in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het noordelijke district van Californië of een staatsrechtbank die zich bevindt in San Mateo County in Californië en u stemt in met de persoonlijke rechtsbevoegdheid van deze rechtbanken ten behoeve van het aanhangig maken van dergelijke Geschillen.

Toepasselijk recht. Op deze Voorwaarden evenals op eventuele Geschillen, in de rechtbank of bij arbitrage, die zich kunnen voordoen tussen WhatsApp en u zijn de wetten van de staat Californië van toepassing, ongeacht het bestaan van bepalingen betreffende conflicterende wetten.

Beschikbaarheid en beëindiging van onze diensten

Beschikbaarheid van onze Diensten. Onze Diensten kunnen worden onderbroken, waaronder ten behoeve van onderhoud, reparaties en upgrades, of als gevolg van netwerk- of apparatuurstoringen. We kunnen sommige van of al onze Diensten te allen tijde stopzetten, met inbegrip van bepaalde functies en de ondersteuning voor bepaalde apparaten en platforms. Gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen van invloed zijn op onze Diensten, zoals natuurlijke gebeurtenissen of andere situaties van overmacht.

Beëindiging. We kunnen uw toegang tot of het gebruik van onze Diensten te allen tijde ongeacht de reden wijzigen, opschorten of beëindigen, zoals wanneer u onze Voorwaarden of de intentie daarvan schendt, of wanneer u letsel of mogelijke (wettelijke) risico's voor ons, onze gebruikers of anderen veroorzaakt. De volgende bepalingen blijven ook na beëindiging van uw relatie met WhatsApp van toepassing: 'Licenties', 'Disclaimers', 'Beperking van aansprakelijkheid', 'Vrijwaring', 'Geschilbeslechting', 'Beschikbaarheid en beëindiging van onze Diensten', 'Overige' en 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada'.

Overige

 • Tenzij in een wederzijds uitgevoerde overeenkomst tussen u en ons anders is vastgelegd, vormen onze Voorwaarden de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot WhatsApp en onze Diensten en vervangen deze eventuele eerdere overeenkomsten.

 • We kunnen u vragen om in te stemmen met aanvullende voorwaarden voor bepaalde van onze Diensten in de toekomst, die van toepassing zijn wanneer er sprake is van strijdigheid tussen onze Voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden.

 • Onze Diensten zijn niet bestemd voor distributie of gebruik in een land waar deze distributie of dit gebruik in strijd zou zijn met lokale wetgeving of ons zou onderwerpen aan regelgeving in een ander land. We behouden ons het recht voor om onze Diensten in een land te beperken.

 • U moet voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot uitvoerbeheersing en handelssancties van de Verenigde Staten en andere landen ('uitvoerwetgeving'). Het volgende is niet toegestaan: direct of indirect uitvoeren, wederuitvoeren, verstrekken of anderszins overdragen van onze Diensten: a) naar of aan personen, rechtspersonen of landen waarvoor dat in de uitvoerwetgeving is verboden, b) naar of aan personen die zijn opgenomen op een lijst met beperkte partijen van de Verenigde Staten of van een ander land of c) voor andere doeleinden die zijn verboden op grond van de uitvoerwetgeving, waaronder toepassingen in verband met kern-, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, zonder de vereiste overheidstoestemming. U gebruikt of downloadt onze Diensten niet als u zich in een land met beperkingen bevindt, als u momenteel bent opgenomen op een lijst met beperkte partijen van de Verenigde Staten of van een ander land of voor doeleinden die zijn verboden op grond van de uitvoerwetgeving, noch verhult u uw locatie door middel van IP-proxy's of andere methoden.

 • Onze voorwaarden zijn opgesteld in Amerikaans-Engels. Vertaalde versies daarvan worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Indien een vertaalde versie van onze Voorwaarden tegenstrijdig is met de Engelse versie, is de Engelse versie bindend.

 • Voor wijzigingen in of het doen van afstand van onze Voorwaarden is onze expliciete toestemming vereist.

 • We kunnen deze Voorwaarden wijzigen of bijwerken. We stellen u, indien van toepassing, in kennis van wijzigingen in onze Voorwaarden en werken de datum onder 'Laatst gewijzigd op' bovenaan onze Voorwaarden bij. Als u onze Diensten blijft gebruiken, vormt dit de bevestiging dat u instemt met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet instemt met onze gewijzigde Voorwaarden, moet u het gebruik van onze Diensten staken. We verzoeken u onze Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen.

 • Al onze rechten en verplichtingen op grond van onze Voorwaarden kunnen vrijelijk door ons worden toegewezen aan onze gelieerde bedrijven of in verband met een overname, aankoop, herstructurering of de verkoop van activa, of door middel van wettelijke werking of anderszins en we kunnen uw informatie overdragen aan onze gelieerde bedrijven, opvolgende rechtspersonen of nieuwe eigenaar.

 • U draagt geen rechten of verplichtingen op grond van deze Voorwaarden over aan iemand anders zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons.

 • Niets in deze Voorwaarden zal ons ervan weerhouden om ons aan de wet te houden.

 • Tenzij zoals opgenomen in deze Voorwaarden, verlenen deze Voorwaarden geen rechten ten behoeve van derden.

 • Als we iets uit deze Voorwaarden niet handhaven, doen wij daarmee geen afstand van onze rechten.

 • Indien een bepaling in deze Voorwaarden onwettig of nietig wordt verklaard of anderszins niet kan worden gehandhaafd, is deze bepaling scheidbaar van onze Voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en mogelijkheid tot handhaving van de resterende bepalingen, uitgezonderd het bepaalde in het gedeelte 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada' — 'Scheidbaarheid' hierna.

 • We behouden ons alle rechten voor die niet nadrukkelijk door ons aan u zijn verleend. In bepaalde rechtsgebieden hebt u rechten als consument. Onze Voorwaarden hebben niet de intentie de consumentenrechten te beperken waar geen afstand van kan worden gedaan door een contract.

 • We stellen het altijd op prijs als u feedback of andere suggesties over WhatsApp en onze Diensten geeft, maar houd er wel rekening mee dat we deze informatie kunnen gebruiken zonder enige verplichting om u hiervoor te belonen (net zoals u geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada

LEES DIT GEDEELTE NAUWKEURIG DOOR, AANGEZIEN HET AANVULLENDE BEPALINGEN BEVAT DIE UITSLUITEND VAN TOEPASSING ZIJN OP ONZE GEBRUIKERS IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA. ALS U EEN WHATSAPP-GEBRUIKER BENT DIE ZICH BEVINDT IN DE VERENIGDE STATEN OF CANADA, DIENT U IN TE STEMMEN MET BINDENDE ARBITRAGE VOOR ALLE GESCHILLEN, UITGEZONDERD GESCHILLEN IN VERBAND MET INTELLECTUEEL EIGENDOM EN UITGEZONDERD GESCHILLEN DIE AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT IN EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN ('SMALL CLAIMS COURT'). DIT HOUDT IN DAT U AFSTAND DOET VAN UW RECHT OM DERGELIJKE GESCHILLEN TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN RECHTER OF JURY. DIT GEDEELTE BEPERKT TEVENS DE TERMIJN DIE U HEBT VOOR HET STARTEN VAN EEN ARBITRAGE- OF, INDIEN TOELAATBAAR, GERECHTELIJKE PROCEDURE. TOT SLOT DOET U IN DIT GEDEELTE AFSTAND VAN UW RECHT OM UW GESCHIL AANHANGIG TE MAKEN EN TE LATEN BESLECHTEN ALS EEN GROEPSVORDERING, GROEPSARBITRAGE OF EEN VORDERING DOOR VERTEGENWOORDIGERS.

Onder een 'Uitgesloten Geschil' wordt het volgende verstaan: elk Geschil dat verband houdt met de handhaving of schending van uw of onze intellectuele-eigendomsrechten (zoals auteursrechten, handelsmerken, domeinen, logo's, beeldmerken, handelsgeheimen en octrooien). Ter verduidelijking en niettegenstaande het voorgaande vormen Geschillen in verband met, voortvloeiend uit of anderszins verbonden met uw privacy- en publiciteitsrechten geen Uitgesloten Geschillen.

Amerikaanse Federal Arbitration Act. De Amerikaanse Federal Arbitration Act is van toepassing op de interpretatie en handhaving van dit gedeelte 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada', met inbegrip van de vraag of een Geschil tussen u en WhatsApp ter arbitrage kan worden voorgelegd.

Overeenkomst tot arbitrage voor WhatsApp-gebruikers die zich bevinden in de Verenigde Staten of Canada. Voor WhatsApp-gebruikers die zich bevinden in de Verenigde Staten of Canada stemmen u en WhatsApp er beiden mee in afstand te doen van het recht op een proces met een rechter of jury voor alle Geschillen, met uitzondering van de Uitgesloten Geschillen. U en WhatsApp stemmen ermee in dat alle Geschillen (uitgezonderd de Uitgesloten Geschillen), waaronder Geschillen in verband met, voortvloeiend uit of anderszins verbonden met uw privacy- en publiciteitsrechten, worden beslecht met behulp van definitieve en bindende arbitrage. U en WhatsApp stemmen ermee in geen Geschil dat op grond van onze Voorwaarden is onderworpen aan arbitrage te combineren met een Geschil dat niet in aanmerking komt voor arbitrage overeenkomstig onze Voorwaarden.

De arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association (AAA) overeenkomstig haar Commercial Arbitration Rules die op het moment waarop begonnen wordt met de arbitrage van toepassing zijn, met inbegrip van de Optional Rules for Emergency Measures of Protection en de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes (gezamenlijk 'de AAA-voorschriften'). De arbitrage wordt voorgezeten door één arbiter die wordt geselecteerd overeenkomstig de AAA-voorschriften. De AAA-voorschriften, informatie over het starten van een Geschil en een beschrijving van het arbitrageproces zijn te vinden op www.adr.org. De arbiter besluit of een Geschil kan worden beslecht door middel van arbitrage. De locatie van de arbitrage en de toewijzing van vergoedingen en kosten voor een dergelijke arbitrage worden vastgesteld overeenkomstig de AAA-voorschriften. Niettegenstaande de AAA-voorschriften vergoeden wij u alle administratieve kosten van de AAA in gevallen waarop de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van toepassing zijn, tenzij de arbiter bepaalt dat een Geschil is aangebracht om lastig te vallen of wanneer een Geschil kennelijk ongegrond is.

Intrekkingsprocedure. U hebt het recht om uw instemming met arbitrage in te trekken ('opt-out'). Als u dat doet, kunt u noch kunnen wij eisen dat de andere partij deelneemt aan een arbitrageprocedure. U moet ons schriftelijk informeren over deze intrekking binnen dertig (30) dagen na de laatste van de volgende data: i) de datum waarop u onze Voorwaarden voor het eerst hebt geaccepteerd of ii) de datum waarop deze arbitragebepaling op u van toepassing werd. Gebruik het volgende adres om u af te melden:

WhatsApp Inc.
Arbitration Opt-Out
1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Verenigde Staten

U moet het volgende vermelden: 1) uw naam en woonadres, 2) het mobiele telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw account, en 3) een duidelijke verklaring dat u uw toestemming voor de arbitrage overeenkomstig onze Voorwaarden wilt intrekken.

Rechtbank voor geringe vorderingen ('Small Claims Court'). Als alternatief voor arbitrage kunt u, indien dit wordt toegestaan op grond van de regelgeving van uw plaatselijke Small Claims Court, uw Geschil aanhangig maken bij uw lokale Small Claims Court, mits de zaak wordt behandeld op individuele basis en niet op groepsbasis.

Termijn voor het starten van arbitrage. U en wij stemmen ermee in dat u en wij voor elk Geschil (met uitzondering van de Uitgesloten Geschillen) een arbitrageprocedure moeten starten binnen één jaar nadat het Geschil is ontstaan, anders is een dergelijk Geschil niet meer ontvankelijk. Dit houdt in dat als u of wij nalaten een arbitrage te beginnen binnen één jaar nadat het Geschil is ontstaan, de arbitrage wordt afgewezen omdat deze te laat is begonnen.

Geen groepsvorderingen, groepsarbitrages of vorderingen door vertegenwoordigers voor gebruikers die zich bevinden in de Verenigde Staten of Canada. U en wij stemmen er beiden mee in dat u en wij, als u een WhatsApp-gebruiker bent die zich bevindt in de Verenigde Staten of Canada, beiden een Geschil aanhangig kunnen maken jegens elkaar namens uzelf of namens ons, en niet namens een andere persoon of rechtspersoon of groep personen. U en wij stemmen er beiden mee in niet deel te nemen aan een groepsvordering, aan een groepsarbitrage, aan Geschillen die worden aangebracht door een particuliere advocaat-generaal of in vertegenwoordigende capaciteit of aan samengevoegde Geschillen waarbij een andere persoon of rechtspersoon betrokken is in verband met enig Geschil.

Scheidbaarheid. Indien het verbod op groepsvorderingen en andere Geschillen die worden aangebracht namens derden voor een Geschil niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zijn alle bepalingen onder het kopje 'Speciale arbitragebepaling voor gebruikers in de Verenigde Staten of Canada' nietig met betrekking tot dat Geschil.

Plaats waar gerechtelijke procedures aanhangig mogen worden gemaakt. Indien u uw toestemming voor arbitrage intrekt, als uw Geschil een Uitgesloten Geschil is of als de arbitrageovereenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, stemt u ermee in dat de bepalingen onder 'Forum en rechtsgebied' in het gedeelte 'Geschilbeslechting' hiervoor op u van toepassing zijn.

Toegang tot de voorwaarden van WhatsApp in verschillende talen

Wijzig de taalinstellingen voor uw WhatsApp-sessie om toegang te krijgen tot onze Voorwaarden in bepaalde andere talen. Als onze Voorwaarden niet beschikbaar zijn in de taal die u hebt geselecteerd, wordt standaard de Engelse versie weergegeven.

Raadpleeg de volgende documenten met aanvullende informatie over uw gebruik van onze Diensten:

Privacybeleid van WhatsApp

Beleid intellectueel eigendom van WhatsApp

Merkrichtlijnen van WhatsApp