ലളിതം. സുരക്ഷിതം.
വിശ്വസ്തം.

WhatsApp ലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലും ലളിതവും സുരക്ഷിതവുമായും സൗജന്യമായി* സന്ദേശമയക്കാനും വിളിക്കാനുമാകും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ഫോണുകളിലും ലഭ്യം.
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ
* ഡാറ്റാനിരക്കുകൾ ബാധകമായേക്കാം. വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

ആദ്യാവസാന എൻക്രിപ്ഷൻ

സ്ഥിരസുരക്ഷ

നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും സ്വകാര്യനിമിഷങ്ങളിൽ ചിലത് WhatsApp വഴി പങ്കിടുന്നതിനാൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പിൽ ആദ്യാവസാന എൻ‌ക്രിപ്ഷൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യാവസാനം എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളും വിളികളും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കല്ലാതെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആർക്കും കേൾക്കാനോ കാണാനോ പറ്റില്ല. WhatsApp നു പോലും.
സവിശേഷതകൾ