மூடுக
WhatsApp தனது விதிமுறைகளையும் தனியுரிமைக் கொள்கையையும் புதுப்பிக்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் குறித்து நீங்கள் இங்கே மேலும் அறியலாம். அத்துடன், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த உதவி மையக் கட்டுரையில் கண்டறியலாம்.