ಇದಕ್ಕೆ WhatsApp ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಫೋನ್ ಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಮೋಬೈಲ್ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು whatsapp.com/dl ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ.

ಇನ್ನಿತರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಗಳು

Nokia S40

ಇದಕ್ಕೆ WhatsApp ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Mac ಅಥವಾ Windows PC

WhatsApp ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರಲೇಬೇಕು.
ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗು; ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.


ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಿಂದ ಸಂದೇಶ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸಲು WhatsApp Web ಬಳಸಿದ್ದೀರಾ?