Liên lạc với WhatsApp


Hỗ trợ WhatsApp Messenger

Để nhận được hỗ trợ về WhatsApp Messenger, liên lạc chúng tôi

Hỗ trợ WhatsApp Business

Để nhận được hỗ trợ về ứng dụng WhatsApp Business, liên hệ chúng tôi

Giải pháp WhatsApp cho các tập đoàn

Nếu bạn hứng thú trải nghiệm các giải pháp kinh doanh cho các công ty lớn, bạn có thể điền vào mẫu này

Câu hỏi về Chính sách bảo mật

Để nhận được hỗ trợ về Chính sách bảo mật của chúng tôi, liên lạc chúng tôi

Các câu hỏi kinh doanh thường gặp

Để nhận được hỗ trợ về các vấn đề kinh doanh, liên lạc đội kinh doanh của chúng tôi tại bd@whatsapp.com

Địa chỉ tập đoàn

Tập đoàn WhatsApp

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Hoa Kỳ

WhatsApp là một Tập đoạn tại Delaware — File #5482270