ദയവായി WhatsApp Messenger പുതിയ പതിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ


ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവശ്യകതകൾ

  • Android OS 4.0.3 / മുകളിലുള്ളവ
  • പരിധിയില്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ഡാറ്റാ പ്ലാൻ ശുപാർശിതം
  • ടാബ്ലറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്നതല്ല

മൂന്നാം കക്ഷി ഉറവിടങ്ങള്‍