કૃપયા WhatsApp Messengerનું તાજેતરનું સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો.


ઓછામાં ઓછી આવશ્યક્તાઓ

  • Android OS 4.0.3 કે તેથી ઉપરનાં
  • અસીમ ઈન્ટરનેટ ડેટા પ્લાનની ભલામણ કરાય છે
  • ટેબલેટ ઉપકરણોને સમર્થન અપાતું નથી

તૃતિય પક્ષ સ્ત્રોત