Tungkol sa WhatsApp

Aming App

Mahigit sa 1 bilyong katao mula sa 180 bansa ang gumagamit ng WhatsApp1 upang makipagbalitaan sa mga kaibigan at kapamilya, ano mang oras at saan mang lugar. Ang WhatsApp2 ay libre at may-handog na simple, secure, maaasahang pangmensahe at pantawag, na magagamit sa phone sa alin mang bahagi ng mundo.

1 Tama, ang pangalang WhatsApp ay isang pun sa pariralang "What's Up".

2 Maaaring may data charges.

Aming Misyon

Ang WhatsApp ay nagsimula bilang alternatibo sa SMS. Ngayon, ang aming produkto ay nagsusuporta na sa pagpapadala at pagtanggap ng iba't-ibang klase ng media: gaya ng text, larawan, video, dokumento, lokasyon pati na rin mga voice calls. Ang aming mga mensahe at tawag ay secured gamit ang end-to-end encryption at walang third-party ang makakabasa o makakarinig nito kahit pa ang WhatsApp. Sa bawat desisyon sa aming mga produkto, nais namin na makipag-ugnayan ang sinuman sa alin mang panig ng mundo nang walang mga balakid.

Aming Pangkat

Ang WhatsApp ay itinatag nina Jan Koum at Brian Acton na dating nagtrabaho nang mahigit sa 20 pinagsamanag taon sa Yahoo. Ang WhatsApp ay sumali sa Facebook noong 2014, ngunit ito ay nagpatuloy na mag-operate bilang nakabukod na app na naka-pokus sa pagbubuo ng messaging serbis na gumagana nang mabilis at maaasahan, sa alin mang panig ng mundo.