રદ કરો
WhatsApp તેની શરતો અને પ્રાઇવસી પોલિસી અપડેટ કરી રહ્યું છે. તમે આ ફેરફારો વિશે અહીં વધુ જાણી શકો છો અને આ મદદ કેન્દ્રના લેખમાં વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોના જવાબો શોધી શકો છો.