ಮುಚ್ಚು
WhatsApp ತನ್ನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.