સરળ. સુરક્ષિત.
ભરોસામંદ સંદેશાઓ.

WhatsApp દ્વારા, તમને વિના મુલ્યે* ઝડપી, સરળ, અને સુરક્ષિત સંદેશો અને કોલિંગ ની સેવા મળશે, જે આ દુનિયા ના તમામ ફોન પર ઉપલબ્ધ છે.
હવે ડાઉનલોડ કરો
* ડેટા ચાર્જર્સ લાગુ પડે છે. વિગતો માટે તમારા સર્વિસ પ્રોવાઇડર નો સંપક કરો.

WhatsApp ધ્વનિ અને વિડિઓ કોલ્સ

મુક્ત રીતે વાત કરો

With voice calls, you can talk to your friends and family for free*, even if they're in another country. And with free* video calls, you can have face-to-face conversations for when voice or text just aren't enough. WhatsApp voice and video calls use your phone's Internet connection, instead of your cell plan's voice minutes, so you don't have to worry about expensive calling charges.

શરૂઆત થી અંત સુધી એન્ક્રિપ્શન

જેવી હોવી જોઈએ તેવી સુરક્ષા

અમે જે WhatsApp ની તાજેતર માં આવેલી આવૃત્તિઓ માં શરૂઆત થી અંત સુધી એન્ક્રિપ્શન કર્યું છે તેની પાછળ નું કારણ છે કે તમે તમારી સૌથી વ્યક્તિગત ક્ષણો WhatsApp પર શેર કરો છો. જયારે શરૂઆત થી અંત સુધી એનક્રિપ્ટ થયેલ હોય ત્યારે તારામાં સંદેશાઓ અને કૉલ્સ સુરક્ષિત હોય છે એટલે ફક્ત તમે અને જેની સાથે તમે વાત કરી રહ્યા છો તેઓ જ આ સંદેશાઓ વાંચી કે સાંભળી શકે છે અને વચ્ચે બીજું કોઈ પણ આ સંદેશાઓ ને સાંભળી શકતું નથી, WhatsApp પણ નહીં.
લક્ષણો જુઓ