மூடுக
விதிமுறைகள் & தனியுரிமை கொள்கையில் WhatsApp மாற்றங்களைச் செய்கிறது. இந்த மாற்றங்கள் குறித்து இங்கே அறிந்து கொள்ளலாம், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கான பதில்கள் இந்த உதவி மையக் கட்டுரையில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.