మూసివేయు
WhatsApp నిబంధనలు మరియు గోప్యతా విధానాన్ని అప్‌డేట్ చేస్తోంది. మీరు ఈ మార్పుల గురించి ఇందులో తెలుసుకోవచ్చు.