അടയ്‌ക്കുക
WhatsApp അതിന്റെ നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മനസിലാക്കാനാകും.