Liên lạc với WhatsApp

Hỗ trợ sản phẩm

Hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi bất cứ lúc nào:
support@whatsapp.com

Câu hỏi về Chính sách bảo mật

— Nếu bạn có câu hỏi về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Điều tra kinh doanh

Hãy liên lạc với bộ phận kinh doanh của chúng tôi bất cứ lúc nào:
bd@whatsapp.com

Địa chỉ tập đoàn

Tập đoàn WhatsApp

1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025
Hoa Kỳ

WhatsApp là một Tập đoạn tại Delaware — File #5482270