پشتیبانی محصول

تیم پشتیبانی خدمات ما آماده شنیدن نظرات سازنده شماست
support@whatsapp.com

پرسش های تجاری

تیم تجاری ما منتظر شنیدن نظرات سازنده شماست:
— bd at whatsapp dot com

آدرس سازمان

شرکت WhatsApp
650 Castro Street, Suite 120-219
Mountain View, California, 94041
United States of America

WhatsApp Inc. is a Delaware Corporation — File #5482270